Et ve Süt Kurumu 2 müfettiş yardımcısı alacak

Adanali

New member
Et ve Süt Kurumu 2 müfettiş yardımcısı alacak
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KONSEYİ BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

1.SINAVA AİT BİLGİLER

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK/KURUM) Teftiş Heyeti Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel Yönetim Hizmetleri sınıfında münhal bulunan Müfettiş Yardımcılığı takımlarına Hukuk Fakültesi mezunları (Birinci grup) içinden 1 (Bir), Veteriner Fakültesi Mezunları (İkinci grup) içinden 1 (Bir) olmak üzere giriş imtihanı ile 2 (İki) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

2. GİRİŞ İMTİHANINA MÜRACAAT ŞARTLARI

Adayların;

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurundaki genel kuralları taşımak,

2.2. Hukuk ve Veterinerlik alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafınca kabul edilen yurt haricindeki yükseköğretim kuramlarından birini bitirmiş olmak.

2.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafınca 2021 ve 2022 senelerında yapılan Kamu İşçisi Seçme İmtihanlarının (KPSS A Grubu) Hukuk Fakültesi mezunları için KPSS P4 puan tipinden 70 (Yetmiş) ve üzerinde, Veterinerlik Fakültelerinden mezun olanlar için KPSS P3 puan cinsinden 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla; her bir küme içerisinde en yüksek puanlı 20 aday içinde bulunmak. (Son sıradaki adayla tıpkı puana sahip adaylar da imtihana kabul edilir),

2.4. Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

2.5. Sıhhat durumu yurdun her yerinde misyon yapmaya ve hür türlü iklim şartlarında seyahat etmeye elverişli bulunmak.

2.6.Askerlik hizmetini yapmış olmak yahut tecilli bulunmak.

2.7.Herhangi bir kurum yahut kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

2.8.Adli sicil tarafından müfettişliğe pürüz hali bulunmamak

3. GİRİŞ İMTİHANI BAŞVURUSU

3.1. Giriş imtihanı için müracaatlar, 06/02/2023 tarihinden 17/02/2023 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen kaidelere uygun olmayan müracaatlar ile mühleti içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz. Posta ile ve öbür biçimlerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3.2. Giriş imtihanına başvuranlardan gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenlerin imtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur.

3.3. Müracaat sürecinin yanlışsız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur.

3.4. Birden çok kısım mezunu olan adaylar yalnızca bir kısım için müracaatta bulunacaklardır.

4. GİRİŞ İMTİHANI TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

4.1. Giriş imtihanı evvel yazılı akabinde kelamlı olmak üzere iki basamaklı olarak Ankara’da yapılacaktır.

4.2. Yazılı imtihan, 05/03/2023 Pazar günü saat:10:30′ da başlayıp 13:00’da sona erecektir.

4.3. Yazılı imtihan yerinin açık adresi, Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.

4.4. Giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı imtihana ait öteki konular Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü internet sayfasında (http://www.esk.gov.tr/duyurular) ilan edilecek ve yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adaylara müracaat sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Bunun haricinde adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Başka taraftan adaylar imtihana ait ayrıntıları Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

4.5. Adaylar, “Aday Müracaat detaylarıni”, Meslek Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve müracaat ayrıntıları çıktısı ile geçerli bir kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) göstermek suretiyle yazılı imtihana katılabileceklerdir.

4.6.Adayların, denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş dokümanları e-Devlet başvurusu sırasında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

5. YAZILI İMTİHAN KONULARI

5.1. Yazılı imtihan tek oturumda ve test yöntemi ile yapılacaktır.

5.2.Sınavda adaylara 100 soru sorulacaktır.

5.3. Adayların çanta ve gibisi eşyalar, cep telefonu, davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve gibisi aygıtlar ile saat işlevi haricinde işlevi bulunan saatlerle imtihana girmeleri yasak olup bu eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

5.4.Yazılı imtihan aşağıda belirtilen konularda yapılır;

Hukuk Fakültelerinden mezun olanlar için;

5.5. Hukuk: Anayasa Hukuku, Yönetim Hukuku (Genel asıllar, idari teşkilat ve kamu çalışanı hukuku), Ceza Hukuku (Genel temeller ve kamu vazifelileri ile ilgili suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel esaslar), Borçlar Hukuku (Genel esaslar) alanından toplam 40 soru

5.6. ESK faaliyet alanına ait genel mevzuat: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Disiplin hukuku) ,233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Kararında Kararname, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İşçi Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Kimi Hususlarının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Kararında Kararname, 4857 sayılı İş Kanunundan toplam 40 soru

5.7.Yabancı lisan (İngilizce, Fransızca yahut Almanca lisanlarından biri) 20 soru

Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar için;

5.8. ESK faaliyet alanına ait genel mevzuat: T.C. Anayasası (Genel esaslar) , 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Disiplin hukuku) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Kararında Kararname, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İşçi Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Birtakım Unsurlarının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Kararında Kararname, 4857 sayılı İş Kanunu,5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sıhhati, Besin ve Yem Kanunu alanlarından toplam 40 soru

5.9.Mesleki eğitimine ait Veteriner Hekimliği Lisans Programı bilgilerden 40 soru

5.10.Yabancı lisan ( İngilizce, Fransızca yahut Almanca lisanlarından biri ) 20 soru

5.11. Tahsil kolları itibariyle belirtilen mevzu başlıkları, yazılı imtihanın genel çerçevesini belirlemekte olup bu konu, her mevzu başlığından soru sorulacağı manasına gelmemektedir.

6. DEĞERLENDİRME

6.1. Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için imtihan alanlarının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

6.2. Yazılı imtihan muvaffakiyet sıralamasının değerlendirilmesinde, yabancı lisan imtihanından alınan puanın %20’si,diğer alanlardan alınan puanların %40 ‘ı olmak üzere yüklü puan ortalamasına nazaran her meslek gurunda muvaffakiyet sıralaması yapılacaktır. bu türlü yapılacak muvaffakiyet sıralaması içerisinden en yüksek puanı alan dört aday olmak üzere toplam sekiz aday kelamlı imtihana çağrılacaktır. Aday ile eşit puana sahip olan adaylardan yabacı lisan puanı yüksek olan aday öncelik kazanacaktır.

6.3. Yazılı imtihanın kararı, liste olarak yahut her adayın kendi imtihan kararınu gorebileceği biçimde Kurumun internet sitesinde duyurulur. Kelamlı imtihana gireceklerin müracaat sistemine kayıtlı adreslerine, imtihanın yeri, günü ve saati, imtihan tarihinden en az on beş gün evvel yazılı olarak bildirilir. Ayrıyeten adaylar imtihanlarına ait ayrıntıları Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

6.4. Kelamlı imtihandan evvel adaylardan, sıhhatle ilgili olarak misyonunu devamlı yapmaya pürüz bir durumu olmadığına, sabıka kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan istenir. Aksi takdirde adaylar kelamlı imtihana alınmayacaklardır.

6.5. Kelamlı imtihan adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlar.

6.6. Kelamlı imtihanda her aday için, giriş imtihan şurası lider ve üyeleri tarafınca 100 tam puan üzerinden not verilir.

6.7. Kelamlı imtihanda adaylar; imtihan bahislerine ait bilgi seviyesi, bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, alan bilgisi, mesleğe uygunluğu, genel yetenek ve genel kültürü taraflarından başka ayrı puan verilmek suretiyle kıymetlendirilir.

6.8. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için imtihan heyeti lideri ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması kaidedir.

6.9. Adayın giriş imtihanı puanı; yazılı ve kelamlı imtihan notlarının aritmetik ortalamasıdır. Muvaffakiyet sırası bu nota bakılırsa tespit edilir. Müfettiş yardımcılığı giriş imtihanında başarılı sayılmak için yazılı ve kelamlı imtihanlardan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması koşuldur.

6.10. Giriş imtihanı puanının eşitliği halinde, yazılı imtihan notu yüksek olan aday öncelik kazanır. o biçimde de eşitlik devam ediyorsa yabancı lisan notu yüksek olan aday öncelik kazanır. İmtihanda muvaffakiyet gösterenlerin sayısı ilan edilen boş takım sayısından fazla olursa ilan edilen takım sayısı kadar aday asıl olarak belirlenir, başka adaylardan ise muvaffakiyet sıralamasına nazaran yeteri kadar yedek aday belirlenebilir. Yedek adayların isimleri farklı bir listede ilan edilir.

6.11. Giriş imtihanından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak takım sayısının haricinde kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

7. İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA

7.1. Giriş imtihan kararı, liste halinde yahut her adayın kendi imtihan kararınu nazaranbileceği biçimde Kurumun resmi internet sitesinde (http://www.esk.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar ESK tarafınca talep edilen evrakları ibraz edeceklerdir.

7.2. Yazılı imtihana itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü ortasında Kuruma bir dilekçe ile yapılır. İtirazlar, dilekçenin Kuruma intikalinden itibaren en geç 10 iş günü ortasında incelenir. İtiraz kararı karar tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde ilgiliye bildirilir.

7.3. Başkanlıkça, başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylara müracaat sisteminde belirttikleri adreslerine taahhütlü posta ile tebligat yapılacaktır.

8. ÖTEKİ HUSUSLAR

8.1. Giriş imtihanını asıl olarak kazanan ve atanmaya hak kazanan adaylar, atanmaya ait talep edilen dokümanları belirtilen mühlet içerisinde teslim etmek zorundadır. Giriş imtihanını asıl olarak kazanıp talep edilen evrakları mühleti içerisinde vermeyen yahut atandığı biçimde, yasal mühleti ortasında nazaranve başlamayanlar için imtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerine, yasal müddetin bitiminden itibaren altı ay ortasında yedek olarak imtihanı kazanan adaylar içinden muvaffakiyet sırasına bakılırsa atama yapılabilir.

8.2. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Kurum sorumlu değildir.

8.3. Kurum, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

9. BİLGİ ALMA

9.1. İmtihanla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numiçinden, ESK web sayfasından (http://www.esk.gov.tr) yahut Teftiş Konseyi Başkanlığından (İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:51/B 06530, 100. Yıl Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.

İletişim: 0312-287 45 98

E-Posta: [email protected]

İlan olunur.


İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .
Alıntıdır
 
Üst